Hogans Farm Hogans Farm

Charlesfort White Boneless Turkey Breast christmas

100% Fresh Boneless Turkey Breast Joint

34.0080.00

Add to Favourites
Add to Favourites
SKU: N/A Category:
100% Fresh Boneless Turkey Breast

Medium 2 Kg – Minimum Serves 6
Large 3kg – Minimum Serves 10
Extra Large 4kg – Minimum Serves 15